KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

REDTEKS KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

Değerli atık ve site ziyaretçilerimiz; REDTEKS KİMYA TEKS. SAN. VE TİC. OLARAK. (“Redteks”, “Veri Sorumlusu”) olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) kapsamında, politikalarımız ve götüreceğimiz konusunda sizi bilgilendirmek isteyenler.

 • Kişisel Verileriniz ve İşleme Amacı

Tarafınıza ait kişisel bilgiler web sitemizi ziyaretiniz, randevularınız, fiyat bulmaz ve diğer çalışanlarınızda doldurduğunuz formlar, üyelikleriniz, şirketten ürün veya hizmet satın alma, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi bilgisayarların fiziksel ve elektronik doğrudan boyutlarından toplanmaktadır. Redkteks'den mal veya hizmet satın alma araştırması veya bir başka surette ticari veya siyasi işlem incelemesi durumunda bu verilerinden, kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi, IP Adresi) temelde olmak üzere, iletişim yönetimiz (e-mail) adresi, adres ve telefon bilgileri,), Redteks faaliyet alanı kapsamında ödeme bilgileri ve görsel ve işitsel hatlarız, Redteks tarafından, Kanun'un 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri kapsamında,

Yukarıda belirtilen kişisel denetimz, mal/hizmet satış ve kiralama hizmetinin, satış ve kiralama sonrası destek hizmetlerinin, finans ve muhasebe işlerinin çevresini, firma/ürün/hizmetlere yönelik harcamaların yöneticilerini, müşteri yönetimi müşterilerinin satışını, müşteri memnuniyetine yönelik işletmen işletmeni, pazarlama analiz birimini devlet, reklam/kampanya/promosyon kuruluşlarının mülkü, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi verme, talep/şikayetlerin takibi, organ mevzuatına uygun bina, yasal yüklerin yerine getirilmesi, iletişim ve bilgi yükünün yükseltilmesi amaçlarıyla işletilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Rıza

Redteks tarafından üretilen ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz, hizmet sürelerimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet” ilkesi ile hizmetin sağlanması amacıyla Redteks tarafından üretilen her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel yolcuz ise , rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

yukarıda ifade edilen ve Kanun'un 5/2. Maddesi'ndeki veri işlemelerinden birini bulundurmanın kişisel bölümleri için yasal olarak barındırması gereği izninizi talep etme yönergeleri, web parçaları kişisel yapıtların talep ettikleri yerlerde veya elektronik formlarda yer alan izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması yoluyla, ofislerimizde uygulamasında varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı yasal nitelik ve değerde olmak üzere elektronik güce da izin verebilirsiniz. Redteks tarafından size yönelik sağlanacak ürün ve hizmet hizmetlerinden zarar görme ve farkında olma iradenizi ortaya çıkaran taraflarınızla reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü ticari elektronik iletişim gerçekleştirme amaçlı da ayrıca ticari elektronik iletişim izniniz talep edilmektedir. Elektronik kullanım bilgilerinize verilen iş bu elektronik iletişim izni ve kişisel verilerin elde edilmesine ilişkin aydınlatma muhafazasını değerlendirdikten sonra uygun şekilde muhafaza ederseniz, üyelik veya ilgili elektronik formun altında bulunan onay kutucuklarını ayrı ayrı işaretleyerek “gönder” kullanımını basmanız durumunda izin/onay işleminiz gerçekleşecektir. İzinlerinizi geri almak için her zaman Redteks'e başvurabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Redteks tarafından işlenen kişisel bölümleriz, yukarıda sayılan veri işleme amaçlarıyla aynı zamanda ve size rehberlik eden ürün ve hizmetler için; Mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları yapılandırma yeterli ve etkili önlemlerin alınması kaydıyla, ürün veya hizmetin sağladığı iş ortakları, denetimleri, mağazaları ile bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumu veya verebileceği ile paylaşılabilecektir.

 • Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İlgili Kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi […] web adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan başvuru formu veya mevzuata uygun benzer bir içeriğe sahip bir belge ile yazılı olarak veya e-posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Redteks’e daha önce bildirilen ve Redteks’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Redteks’e iletmeniz durumunda , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Redteks tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

 

REDTEKS KİMYA TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. (“Redteks”, “Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Aydınlatma Metni çerçevesinde,

 

Kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla Redteks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket ile yapmış olduğum ürün satın alma ilişkisi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın kurulacak her nevi hukuki/ticari ilişki dahilinde veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ikincil mevzuatı uyarınca hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla; Şirket veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin insan kaynakları, bilgi-işlem ve ilgili diğer departmanları tarafından fiziki-maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; vermiş olduğum bilgilerim ve/veya edinilen bilgilerim dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın Redteks’ee sağladığım her türlü bilgimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve İkincil mevzuatın izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle ve yasal otoritelerle, Şirket’in ana hissedarı, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; Şirket’in sahip olduğu faaliyet izni tahtında faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, mal ve/veya hizmeti sunan satıcı/sağlayıcıları, yurtiçi/yurtdışı tedarikçi ve/veya taşeron firmaları ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebileceğini ve aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

Bununla birlikte, KVKK’nın 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirket’e başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme ve bu hakları Şirket’e yazılı şekilde başvurarak talep etme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

 

Ayrıca, paylaşılmış olan kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde kasası Şirket'e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

 

Özel kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik koruma bilgileri, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve benimsemek inanç, biyometrik ve genetik unsurlar, dernek, vakıf ve sendika üyesi, siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerin muhafazane, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlandırılmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre boyunca muhafaza edilmesine açık rızam olduğuna ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın sürme ve Aydınlatma Beyanını çalıştırmayı ve anladığımı;

 

Kabul Ediyorum.

 

 

 

 

WHATSAPP
DESTEK HATTI

İhtiyaçlarınız için
en iyi fiyat garantisi

Hemen Whatsapp Hattımızdan bizimle iletişime geçip teklif alınız .

+90 545  733 83 57